ANBI

Hier vind je de informatie die door de Belastingdienst conform de groepsbeschikking met de PKN wordt vereist in het kader van de ANBI-registratie.

Bekijk hier het landelijk vastgestelde ANBI-formulier met daarin de specifieke gegevens voor de jaarrekening 2022.

Deze gegevens hebben betrekking op de volgende twee rechtspersonen

1. Protestantse Gemeente te Zuidland, RSIN 8526 74 600
2. Diaconie Protestantse Gemeente te Zuidland, RSIN 8082 59 970

Contactadres

Wilhelminastraat 30
3214 CX Zuidland

Doelstelling

Het fundament van onze gemeente

De Protestantse Gemeente te Zuidland wil een kerk zijn, gefundeerd op Gods liefde en genade in Jezus Christus. Wij willen een gemeente zijn, gefundeerd op de Bijbel en de belijdenisgeschriften.
In de erediensten en ontmoetingen komen wij samen rond Woord en Sacrament. Hierin komt Christus tot ons en maakt Hij aan ons de liefde en genade van God onze Vader bekend, en schenkt Hij ons de troostende en inspirerende werking van Zijn Heilige Geest. Wij weten ons met God verzoend door Jezus Christus en willen in navolging van Hem een gemeenschap zijn, die dit goede nieuws uitdraagt in de wereld om ons heen.

Stromen uit één bron

Leven en werken vanuit één bron, Jezus Christus, onze Heer, in wie onze behoudenis is, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden (naar Handelingen 4:12).
Leven en werken vanuit die bron betekent voor ons: teruggaan naar de bron, het beginpunt, er diep induiken en er verkwikt weer uitkomen. Vanuit die bron ontspringen meerdere stromen – tradities, bewegingen van geestelijk leven. Deze geloofswegen vloeien voort uit verschillende manieren van spreken over God. Gods wegen zijn veelkleurig. Deze bewegingen sluiten elkaar niet uit, maar vullen elkaar juist aan. Als gemeente willen wij mensen met hun verschillen met elkaar verbinden in het besef dat al die stromen ontspringen uit één bron.

Verbinding door ontmoeting

Wij willen ons met elkaar verbinden in Jezus Christus, hoe groot onze verschillen vaak ook zijn. Verbinding door ontmoeting. Ontmoeting als verrijkende ervaring in persoonlijke groei en in betrokkenheid op elkaar. Wij willen verschillen tussen mensen en manieren van geloven, op een respectvolle manier vruchtbaar maken. Wij willen ervaren worden als een warme, uitnodigende gemeenschap, geïnspireerd door de liefde van Christus. Want wij hebben elkaar nodig om ten volle te kunnen begrijpen wat de breedte en lengte en diepte en hoogte van Gods ontferming is in Jezus Christus. God vraagt ons daarbij een leven te leiden dat in overeenstemming is met onze roeping: altijd bescheiden, eenvoudig en geduldig. Wij verdragen elkaar liefdevol.

Beleidsplan

Het huidige beleidsplan van onze gemeente is hier te downloaden: beleidsplan 2020-2024.
De PKN heeft een landelijk beleidsplan.

Bestuurssamenstelling

De Kerkenraad is het bestuur van de kerk. Hij bestaat uit alle ambtsdragers en komt in de regel zesmaal per jaar bijeen om de hoofdlijnen van het beleid vast te stellen en te evalueren. Als dagelijks bestuur treedt het Moderamen op, dat bestaat uit vertegenwoordigers uit de Kerkenraad. De Kerkenraad telt minimaal 28 ambtsdragers: de voorzitter, twee scriba’s, twee predikanten, de kerkelijk werker, zeven ouderlingen, drie jeugdouderlingen, vier ouderlingen-kerkrentmeester en acht diakenen.
De Kerkenraad wordt bij zijn bestuurlijke taken ondersteund door taakgroepen met commissies en werkgroepen. Leidraad voor het beleid is het beleidsplan, dat elke vier jaar wordt opgesteld en jaarlijks kan worden bijgesteld.
Voor het statuut wordt verwezen naar de landelijke Kerkorde en Ordinanties, te vinden op de website van de PKN.

Beloningsbeleid

De leden van de kerkenraad, ondersteunende geledingen en talloze vrijwilligers voeren hun werk pro deo uit.
De gemeente heeft daarnaast een aantal mensen in dienst, die worden beloond conform de landelijke richtlijnen. Dit betreft een kerkelijk werker en drie interieurverzorgsters. Daarnaast krijgen organisten een landelijk vastgestelde vergoeding. Verder zijn er twee predikanten verbonden aan de gemeente. De richtlijnen die hierbij gevolgd worden, zijn te vinden op de website van de PKN.

Verslag van uitgevoerde activiteiten

De kerken zijn in principe het hele jaar door geopend, behalve wanneer dat door de geldende coronamaatregelen niet mogelijk is. Iedere zondag worden er diensten gehouden. Vanuit de Welkomkerk zijn deze ook live mee te beleven. Soms zijn er ook in beide kerken op hetzelfde tijdstip diensten. Er vinden ook rouw- en trouwdiensten plaats. ’s Avonds wordt er in de gebouwen vooral vergaderd door colleges en werkgroepen.
Voor de activiteiten van de colleges en werkgroepen wordt verwezen naar het beleidsplan.
Ook buiten de gebouwen zijn we als Protestantse Gemeente actief. Onder meer door ouderen en zieken in de gemeente te bezoeken. Dit gebeurt door de predikanten, de kerkelijk werker en de taakgroep Pastoraat.
Jaarlijks organiseren we een Startweekend. Hiermee wordt een start gegeven aan de activiteiten die in de winterperiode gaan plaatsvinden, zoals catechese en gesprekskringen. In dit Startweekend proberen we naar buiten te treden door iedereen uit te nodigen voor een fietstocht, spelletjes en een gezamenlijke maaltijd. Zo hopen we op allerlei manieren onze naasten te ontmoeten.

Financiële verantwoording

De samenvatting van de jaarrekeningen van 2022:

De samenvatting van de begrotingen voor 2023:

Overzicht met begrotingen 2023

Informatie
  • administrateur College van Kerkrentmeesters
    Onno Blok
    (06) 45 44 45 99