Verloop van de dienst

Iedere kerkdienst kent een liturgie. Dat is het samenhangende geheel van gebeden, teksten en handelingen die een eredienst vormen. De liturgie heeft ‘een kop en een staart’, met in het midden de verkondiging: de preek. Het kan heel kort, met een gebed, een paar liederen, een lezing uit de bijbel met een stukje uitleg, nog wat liederen en daarna de zegen, gevolgd door de collecte. Meestal is de liturgie echter uitgebreider. Alle onderdelen hebben historische, bijbelse wortels:

 • Openingspsalm (hiermee sluiten we aan bij Israël als Gods volk).
 • Verwachting (we spreken met de woorden van een Psalm uit dat we onze hulp van God verwachten).
 • Groet (afgeleid van de woorden waarmee de apostel Paulus zijn brieven begint).
 • Kyrië en Gloria (gebed om Gods ontferming voor de wereld en voor ons persoonlijk leven, gevolgd door een lofprijzing in het vertrouwen dat Hij trouw blijft).
 • Leefregel (de Tien Geboden uit Exodus 20, of een richtlijn voor het leven, waarmee Paulus vaak zijn brieven afsluit).
 • Gebed om inspiratie (zodat we de lezing uit de bijbel die straks volgt, kunnen ‘verstaan’).
 • Lezing uit de bijbel (meestal uit het Oude én het Nieuwe Testament).
 • Verkondiging (waarbij aan de woorden uit de bijbel betekenis voor het hier en nu wordt gegeven).
 • Dankgebed en voorbede (eventueel afgesloten met het gezamenlijk gebeden Onze Vader).
 • Inzameling van de gaven (gekoppeld aan de dankbaarheid).
 • Zegen (met woorden uit het Oude Testament: de zegen van Aäron, of met woorden die verwijzen naar de Vader, de Zoon en de Heilige Geest).

Rondom de verschillende onderdelen van de dienst kan er volop gezongen worden; psalmen en gezangen, maar ook liederen uit andere bundels. In diensten waarin het Heilig Avondmaal wordt gevierd of waarin gedoopt wordt, is de liturgie anders. Zowel avondmaal als doop heeft een eigen liturgie, die in de dienst wordt ingepast.

Kinderprogramma

Voor de allerkleinsten tot en met vier jaar is er oppas. Voor de kinderen van de basisschoolgroepen 3 tot en met 8 is er kindernevendienst. Deze laatste groep gaat doorgaans na een kort kindermoment voor de schriftlezing naar hun eigen dienst. Alle kinderen komen tijdens de collecte (terug) de kerk in.

Na de dienst

In de Welkomkerk is er bijna na iedere morgendienst gelegenheid voor ontmoeting na de dienst met koffie, thee en limonade.