Extra gemeenteavond over erediensten

13 april 2013

De kerkenraad nodigt alle gemeenteleden van harte uit tot het bijwonen van de gemeenteavond, komende woensdag 17 april. De aanvang is 20.00 uur. Plaats van handeling: zaal 5 van de Welkomkerk.

Agenda:
1. Opening en welkom door preses br. A.J. Zevenbergen
2. Meditatie
3. Herziening besluit erediensten (zie toelichting hieronder)
4. Rondvraag
5. Dankgebed
6. Sluiting

Toelichting:
Op 21 februari is er een avond geweest met degenen die bezwaar aangetekend hebben tegen het kerkenraadbesluit over de erediensten vanaf 1 januari 2014, zoals gepresenteerd tijdens de gemeenteavond van 30 januari 2013. Het is een goede vergadering geweest. Iedereen heeft op deze avond de ruimte gehad alles naar voren te brengen. Het was goed op deze manier met elkaar van gedachten te wisselen. Als gevolg van het verschijningsritme van Kerk-en-nieuws was het niet mogelijk eerder een samenvatting van deze avond te publiceren. Binnen moderamen en kerkenraad is met de opmerkingen en suggesties zeer zorgvuldig omgegaan. Er is aandacht geweest voor zowel bezwaarden als mensen die graag samen willen komen in 1 dienst in 1 gebouw. Ook is aandacht gegeven aan het besef dat met name de Dorpskerkgangers nu veel moeten inleveren. Niet vergeten moet worden dat ook van de Welkomkerkgangers in het verleden al het nodige is gevraagd. De kerkenraad beseft dat het tijdstip van besluitvorming ongelukkig is geweest. Op zich heeft dit niet te maken met de vereniging, maar het is de volgende stap van een al sinds 1993 formeel in gang gezet proces. In 1993 is er namelijk al een intentieovereenkomst getekend door beide kerken om samen te gaan. Er is toen besloten als bondgenoten samen verder te willen, in plaats van als lotgenoten. Vaste vorm heeft dit gekregen in de SOW-commissie in 2000, later uitgegroeid tot de SOW-raad, vervolgens uitgemond in de federatie op 1 januari 2008 en uiteindelijk in de vereniging per 1 januari 2013.
Dit alles overwegende heeft de kerkenraad besloten tot een herziening van het eerder genomen besluit. Op de gemeenteavond van 17 april zal hierop een nadere toelichting gegeven worden. Uw aller aanwezigheid wordt op hoge prijs gesteld.

Er is een extra gemeenteavond gepland op donderdag 16 mei. Daar zullen de jaarrekeningen 2012 besproken worden.