Erfenis nalaten

U kunt uw kerkelijke gemeente op twee manieren in uw testament opnemen: met een legaat of met een erfstelling.

Legaat

Een legaat is een vaststaand bedrag, of een bij name genoemd onroerend goed of voorwerp. De grootte of aard is in het testament beschreven en voor zover van toepassing, waarvoor het is bestemd.

Erfstelling

Het is mogelijk de kerkelijke gemeente als erfgenaam (voor een deel) van de erfenis te benoemen. Een erfgenaam is een persoon of organisatie (bijvoorbeeld de kerk) die de rechten en de plichten van de overledene overneemt. Als je de kerkelijke gemeente tot (mede-)erfgenaam benoemt in je testament, dan wordt zij, samen met eventueel andere erfgenamen, verantwoordelijk voor je nalatenschap. Je kunt in het testament aangeven hoe groot het percentage is dat iedere erfgenaam erft.

Notaris

Een testament laat je opmaken door een notaris. In het testament is vermeld waar de nalatenschap uit bestaat en of het gaat om een legaat of een erfstelling. De keuze daartoe is de vrije wil van de erflater.

Geen belasting

Op grond van de nieuwe wet op de schenk- en erfbelasting betaalt degene die bij testament aan de kerk een legaat of een erfstelling nalaat, geen belasting over het geschonken bedrag. Ook de kerk betaalt geen belasting. Het totale nagelaten bedrag komt dus ten goede aan de kerk.

 

Informatie
  • ledenadministrateur, administratie Kerkbalans
    Pieter Landman
    (0181) 45 23 72