Veilige Gemeente

Als je ergens veilig zou moeten kunnen zijn, dan is dat wel in de kerk. De mensen die leidinggeven in onze kerk, de leden van de Kerkenraad, dragen als eersten de verantwoordelijkheid voor die veiligheid. Tegelijk is het goed om te benoemen dat ook ieder gemeentelid zelf verantwoordelijk is om te zorgen voor veiligheid binnen onze gemeente. Alleen samen kunnen we werken aan een veilige omgeving voor iedereen. Met ‘kerk’ bedoelen we hier de volledige geloofsgemeenschap met al haar taken en activiteiten binnen en buiten de muren van het gebouw.

Grensoverschrijdend gedrag

Een van de voorwaarden om te komen tot een veilig klimaat in onze gemeente, is het vermogen om open en respectvol met elkaar in gesprek te gaan en te blijven. Dat lijkt een open deur, maar het blijkt in de praktijk nog best lastig om over een kwetsbaar onderwerp, zoals grensoverschrijdend gedrag, met elkaar door te praten. Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we ieder gedrag waarmee aan een ander (bewust of onbewust) schade wordt toegebracht, ongeacht of dit materiƫle, fysieke of geestelijke schade betreft.

Bewustwording

De basis voor het beleid is bewustwording binnen de gemeente. Bewust zijn van machtsongelijkheid onder gemeenteleden en de effecten daarvan. Een effect kan zijn dat iemand met meer macht grensoverschrijdend gedrag vertoont. De ander ervaart dat in eerste instantie misschien niet als storend of wil daar geen aandacht aan besteden. Totdat het gevoel van veiligheid wordt aangetast.

Maatregelen om het bewustzijn te vergroten:

  • Erkennen dat grensoverschrijdend gedrag ook in onze gemeente zou kunnen voorkomen.
  • Bewust zijn dat alle gemeenteleden recht hebben op een veilige gemeente.
  • Vasthouden van de aandacht met een terugkerende regelmaat aan het onderwerp.

Aandacht voor preventie

Veiligheid in de kerk begint met het besef dat grensoverschrijdend gedrag overal kan voorkomen. Veiligheid in de kerk begint ook met openheid. En openheid begint met vertrouwen. Er is onderling vertrouwen nodig om over kwetsbare onderwerpen te spreken. Een veilige omgeving met duidelijke afspraken biedt ruimte voor gezonde groei in onderlinge contacten. Daar ben je met elkaar dus verantwoordelijk voor.

Maatregelen preventie:

  • Aan vrijwilligers en beroepskrachten, die worden gevraagd om een taak te verrichten binnen onze gemeente, waarbij kinderen en/of kwetsbare personen betrokken zijn, zal gevraagd worden om de gedragscode te onderschrijven.
  • Van alle bovenstaande vrijwilligers en beroepskrachten zal een VOG worden opgevraagd.
  • Het aanstellen van vertrouwenspersonen en dit bekend maken binnen de gemeente.

Interventie

In geval van situaties waarin sprake is of lijkt van grensoverschrijdend gedrag, kan melding gemaakt worden bij een vertrouwenspersoon. Voor meldingen wordt het protocol van de Protestantse Kerk Nederland gebruikt. Onze kerk heeft ervoor gekozen om vertrouwenspersonen uit de regio Classis Delta in de ring Voorne Putten en Rozenburg aan te stellen. De voornaamste taak van de vertrouwenspersoon is om bij te dragen aan de veiligheid in de kerk. Hij of zij kan benaderd worden met vragen of meldingen over grensoverschrijdend gedrag binnen de kerk, de familie, het gezin of elders.

Van belang is dat de vertrouwenspersoon de grenzen en mogelijkheden van zijn of haar taken kent en zo nodig doorverwijst naar andere instanties. Als in de kerk iemand behoefte heeft aan een vertrouwelijk gesprek rondom grensoverschrijdend gedrag, dan kan de vertrouwenspersoon daarbij dus een belangrijke rol vervullen. Hij of zij fungeert in die situatie als eerste aanspreekpunt. Zodra de vertrouwenspersonen zijn aangesteld, maken we hun namen en contactgegevens bekend op deze website.

Gedragscode

Een belangrijk onderdeel van een Veilige Gemeente zijn de gedragscodes. De Kerkenraad heeft een gedragscode en omgangsregels vastgesteld, die vrijwilligers bij het aanvaarden van hun functie onderschrijven. De gedragscode gaat over de verantwoordelijkheid voor de ander, die bij de functie hoort. Het doel van de gedragscode en de omgangsregels is enerzijds werken aan bewustwording van voorwaarden voor een veilige geloofsgemeenschap. Anderzijds biedt het handvatten om het gesprek aan te gaan bij (vermoedens van) grensoverschrijdend gedrag.

Communicatie

Iedere eerste maand na de startzondag (september) wordt het beleid in vergaderingen van Moderamen, Kerkenraad en alle andere geledingen onder de aandacht gebracht. Er is een coƶrdinator Veilige Gemeente aangesteld ter ondersteuning en stimulering van het beleid. Verdere communicatie vindt plaats via het kerkblad, deze website en de WelkomApp.