Diakenen

Diaconaat is dienst aan de naaste. Dit is een opdracht voor iedere christen. Het College van Diakenen heeft in het bijzonder de taak bezig te zijn met concrete dienstverlening, het scheppen van de voorwaarden hiervoor en het opwekken en toerusten van de gemeente tót onderlinge dienstverlening.

Plaatselijk, landelijk en wereldwijd

Dat houdt in dat diakenen hulp verlenen waar dat mogelijk en nodig is: plaatselijk, landelijk en wereldwijd. Die hulp hoeft niet alleen financieel te zijn, maar kan ook in natura of anderszins.

Niet vrijblijvend

Deze dienst der barmhartigheid, die begint aan de avondmaalstafel, behelst onder meer de taak om overheid en samenleving te wijzen op hun opdracht gerechtigheid te betrachten. Het diaconaat is dan ook niet vrijblijvend. Het dwingt tot stellingname en een kritische blik op de wereld. Bijzondere aandacht van de diakenen gaat uit naar armen, ouderen, gehandicapten en (langdurig) zieken.

Taken

Tot de taken van het College van Diakenen horen:

 • Bloemendienst
 • Gevangenisbezoek (jeugdgevangenis De Hartelborgt in Spijkenisse)
 • Heilig Avondmaal
 • Kerktelefoon
 • Kerstattentie
 • Ondersteuning Voedselbank
 • Praktische en persoonlijke (financiële) ondersteuning
 • Werkgroep Gemeentecontact Bernisse e.o. – Braşov (Roemenië)
 • Werkgroep Vrienden delen met Vrienden
 • Werkgroep voor Zending en Werelddiaconaat (WZW)

Steunen?

Wil jij het werk van het College van Diakenen steunen? Stort dan een bedrag op rekeningnummer NL36 RABO 0375 9092 30, t.n.v. ‘PG Zuidland Diaconie’.

Informatie
 • tweede voorzitter Kerkenraad, voorzitter College van Diakenen
  Bart Overgaauw
  (0181) 45 23 91
 • tweede voorzitter College van Diakenen, wijkdiaken, abonnementenadministratie kerk-en-nieuws
  Piet Smits
  (0181) 45 29 92
 • diaken, eerste secretaris College van Diakenen
  Jaap Jongejan
  (0181) 45 25 09
 • jeugddiaken, tweede secretaris College van Diakenen, contactpersoon YFIF
  Tamara Voogt-Hoogstad
  (06) 20 35 65 02
 • eerste penningmeester College van Diakenen, diaken
  Elsa Smits-Luijendijk
  (06) 81 15 09 90
 • tweede penningmeester College van Diakenen, diaken
  Paul Overgaauw
  (0186) 841034
 • jeugddiaken
  Marleen Voogt
  (06) 15 62 62 29
 • diaconaal rentmeester, wijkdiaken
  Marianne Nobel-Warning
  (0181) 45 19 12
 • De Bloemendienst plaatst elke zondag, feestdag, Dankdag en Biddag bloemen in Welkomkerk en/of de Dorpskerk. Na afloop van de dienst(en) worden de bloemen als groet van de gemeente bezorgd bij gemeenteleden. Bijvoorbeeld bij gemeenteleden zijn die zijn thuisgekomen uit het ziekenhuis of die langdurig en/of ernstig ziek zijn. Ook gemeenteleden die hun 85ste verjaardag vieren (en elk volgend lustrum) of een huwelijksjubileum meemaken (vanaf 45 jaar) krijgen bloemen.

  Een bijdrage voor de bloemengroet geven?

  Wil je een bijdrage leveren voor de bloemengroet? Dat kan via de collectebus bij de uitgang van de kerkgebouwen of via de WelkomApp. Dat laatste is van harte aanbevolen, omdat het ons nauwelijks administratie oplevert. De WelkomApp is te downloaden via de App Store of Google Play

  Geven voor Bloemengroet via de WelkomApp

  Hoe het werkt? Heb je de app op je telefoon, ga dan binnen de app naar de pagina ‘Geven’, ook bereikbaar via onderstaande QR-code. Via het menu bovenaan kies je vervolgens waar jouw bijdrage voor bedoeld is, in dit geval voor de Bloemengroet. Vervolgens bepaal je een bedrag en tik je op ‘Geef’. Je kunt overigens ook kiezen voor Collectes of Kerkbalans. Om te kunnen geven moet je er wel voor zorgen dat je voldoende saldo hebt en een pincode hebt ingesteld.

  Informatie
  • coördinator Bloemengroet
   Sari Overgaauw-Quak
   (06) 28 12 55 06
 • De Werkgroep Gemeentecontact Bernisse e.o. – Braşov (Roemenië) is een interkerkelijke werkgroep die contact wil onderhouden en verdiepen tussen de kerken in de voormalige gemeente Bernisse, waar ook Zuidland toe behoorde, en de protestantse kerk in het centrum van de Roemeense stad Braşov. De werkgroep werd in mei 1989 opgericht, ruim een halfjaar voor de revolutie in Roemenië, waarbij de communistische dictatuur omver werd geworpen.

  Bemoediging in het geloof, materiële steun

  Behalve contacten om elkaar in het geloof te bemoedigen, organiseert de werkgroep ook materiële steun. Via collecten en giften zamelt de werkgroep geld in voor de zustergemeente in Braşov. Daarnaast vindt elk jaar een kledingtransport plaats. Het bankrekeningnummer van de werkgroep is NL78 RABO 0375 9620 18.

  Informatie
  • secretariaat werkgroep Gemeentecontact Bernisse e.o - Brasov
   Trix van Rooijen-de Meij
   (0181) 45 24 64
 • Uit de contacten die de werkgroep Gemeentecontact met Braşov heeft opgebouwd, zijn persoonlijke vriendschappen ontstaan. Die vormden in 1999 de basis voor de oprichting van de werkgroep Vrienden delen met Vrienden. Het doel van deze werkgroep is de minder bedeelde Roemeense vrienden te laten delen in de welvaart van het rijke Westen. Elke maand schenkt de werkgroep daarom een bedrag, waarover de Roemenen schriftelijk verantwoording afleggen. Die giften zijn geen overbodige luxe. De armoede onder de 3.000 leden tellende kerk in Braşov is groot, vooral onder de ouderen. Het rekeningnummer van de onder de diaconie vallende werkgroep Vrienden delen met Vrienden is NL56 RABO 0380 8076 61 t.n.v. “PG Zuidland Vrienden”.

  Informatie
  • secretariaat werkgroep Vrienden delen met Vrienden
   Ina van der Burgh-van Meurs
   (0181) 45 12 36
 • De Werkgroep voor Zending en Werelddiaconaat (WZW) zet zich in voor zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking. Dit gebeurt via het organiseren van zendingsdiensten, speciale acties en fietstochten of speciale collectes voor Kerk in Actie. Via een e-mailnieuwsbrief houdt Kerk in Actie mensen op de hoogte over wat er met het ingezamelde geld wordt gedaan. Abonneren op die nieuwsbrief kan via www.kerkinactie.nl/express.

  Sociaal-ethisch beleggen via Oikocredit

  De Werkgroep voor Zending en Werelddiaconaat vraagt ook met regelmaat aandacht voor sociaal-ethisch beleggen via Oikocredit. Met het geld dat via Oikocredit belegd wordt, worden aan kansarmen in ontwikkelingslanden gunstige leningen verstrekt. Zo kunnen zij een eigen bestaan opbouwen.

  Steunen? Maak een bijdrage over

  Wilt u het werk van de WZW steunen, maak dan een bijdrage over op NL77 RABO 0375 9589 32, ten name van “PG Zuidland Zending”.

  Informatie
  • voorzitter Werkgroep voor Zending en Werelddiaconaat
   Gerrie Mol
   (0181) 45 14 23
 • Oikocredit, in 1975 opgericht vanuit de Wereldraad van Kerken, gelooft dat arme mensen in staat zijn hun lot in eigen handen te nemen en een beter bestaan op te bouwen. Als ze maar de kans krijgen, als ze maar krediet krijgen. Daartoe financiert Oikocredit projecten in zuidelijke landen die ten goede komen aan minder bevoorrechte mensen. Je moet daarbij denken aan een koffieboer die zijn bedrijf wil moderniseren of aan een vrouw die met een kleine lening een winkeltje in sieraden opzet. Oikocredit geeft leningen in plaats van schenkingen, en respecteert daarmee deze ondernemende mensen door hen als een gelijkwaardige partij te beschouwen.

  Sociaal beleggen in Oikocredit

  Als christenen zijn wij geroepen op te komen voor armen en verdrukten. Ook jij kunt solidair zijn met kansarme mensen door deel te nemen in het Oikocredit Nederland Fonds. Het gaat om beleggingen met een bescheiden dividend, maar met een hoog sociaal rendement. En met mogelijk nog een belastingvoordeel ook.

  Bijdrage aan meer gerechtigheid

  Oikocredit stimuleert mensen, kerken en instellingen wereldwijd hun financiële reserves sociaal-ethisch te beleggen. Met dat geld verschaft Oikocredit krediet aan kansarmen in ontwikkelingslanden, die daardoor voor hun eigen inkomen kunnen zorgen. Oikocredit levert zo een structurele bijdrage aan meer gerechtigheid in de wereld.

  Website

  Alle informatie over Oikocredit staat op www.oikocredit.nl.