Kerkenraad

De Kerkenraad is het bestuur van de kerk. Hij bestaat uit alle ambtsdragers en komt in de regel zes maal per jaar bijeen om de hoofdlijnen van het beleid vast te stellen en te evalueren. Als dagelijks bestuur treedt het Moderamen op, dat bestaat uit vertegenwoordigers uit de Kerkenraad. De Kerkenraad telt minimaal 26 ambtsdragers: de voorzitter, twee scriba’s, twee predikanten, een ouderling kerkelijk werker, zeven ouderlingen, drie jeugdouderlingen, drie ouderlingen-kerkrentmeester en zeven diakenen.

Ondersteuning

De Kerkenraad wordt bij zijn bestuurlijke taken ondersteund door taakgroepen met commissies en werkgroepen. Leidraad voor het beleid is het Beleidsplan 2020-2024, dat elke vier jaar wordt opgesteld en jaarlijks kan worden bijgesteld. Overige administratieve zaken zijn geregeld in de zogenaamde Plaatselijke regeling.

Wijkindeling

Om het contact met de gemeenteleden te bevorderen, is onze gemeente ingedeeld in twee wijken: wijk 1 en wijk 2. Voor elk van deze wijken hebben we verschillende contactpersonen. Welke straten onder welke wijk vallen en wie dus jouw contactpersoon binnen onze gemeente is, staat in het document Wijkindeling 2023-2024.

Voordragen en benoemen

Taakgroepen, colleges en gemeenteleden kunnen namen van geschikte kandidaten voor de kerkenraad aandragen bij de eerste scriba. Een commissie vergadert vervolgens over de kandidaten, waarna zij in een kerkenraadsvergadering worden voorgedragen en, als een meerderheid vóór is, worden benoemd. Als de kandidaten hun benoeming aanvaarden, worden zij in een kerkdienst bevestigd als ambtsdrager.

Lid van de Kerkenraad

Naast de voorzitters van het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen zijn ook vertegenwoordigingen van de taakgroepen Pastoraat, Eredienst, Jongeren en Evangelisatie lid van de Kerkenraad. Verder hebben, zoals hierboven al aangegeven, ouderlingen, jeugdouderlingen, diakenen, ouderlingen-kerkrentmeester en twee scriba’s er zitting in.

Gemeenteleden horen over belangrijke kwesties

Op veel gebieden heeft de Kerkenraad een beslissende stem. Maar er zijn ook zaken waarover de Kerkenraad geen besluit neemt zonder eerst de gemeenteleden te informeren en te horen.

Informatie
 • predikant
  ds. G. (Gerard) Wolfert
  (06) 82 79 96 89
 • kerkelijk werker
  mevr. J.C. (Anneke) Klavers-Bras
  06 12 74 85 65
 • voorzitter kerkenraad
  mevr. W.J.M. (Marina) van der Linden-Hanse
  (06) 10 29 10 64
 • eerste scriba
  dhr. C. (Cees) Nieuwenhuizen
  (06) 13 30 74 92
 • tweede voorzitter Kerkenraad, voorzitter College van Diakenen
  dhr. B. (Bart) Overgaauw
  (0181) 45 23 91
 • diaken, eerste secretaris College van Diakenen
  dhr. J. (Jaap) Jongejan
  (0181) 45 25 09
 • tweede voorzitter College van Diakenen, wijkdiaken, abonnementenadministratie kerk-en-nieuws
  Dhr. P.J. (Piet) Smits
  (0181) 45 29 92
 • eerste penningmeester College van Diakenen, diaken
  mevr. E. (Elsa) Smits-Luijendijk
  (06) 81 15 09 90
 • tweede penningmeester College van Diakenen, diaken
  dhr. P. (Paul) Overgaauw
  (0186) 841034
 • jeugddiaken, tweede secretaris College van Diakenen, contactpersoon YFIF
  mevr. T. (Tamara) Voogt-Hoogstad
  (06) 20 35 65 02
 • jeugddiaken
  mevr. M. (Marleen) Voogt
  (06) 15 62 62 29
 • voorzitter College van Kerkrentmeesters, ouderling-kerkrentmeester
  dhr. S. (Stefan) ter Meer
  (06) 10 88 26 93
 • ouderling-kerkrentmeester
  dhr. S. (Siem) van Gijzen
  (0181) 45 19 29
 • ouderling-kerkrentmeester
  dhr. J.P. (Jan Peter) van Meggelen
  (0181) 45 64 31
 • ouderling, voorzitter Taakgroep Jongeren
  dhr. P. (Peter) Hoogstad
  (06) 20 60 76 02
 • jeugdouderling
  Mevr. K. (Kirsten) Hiralal - Crouwel
  (06) 12 38 67 86
 • jeugdouderling
  dhr. A. (Arjen) Zevenbergen
  (06) 29 60 47 87
 • ouderling, voorzitter Taakgroep Pastoraat
  dhr. W.H. (Wim) de Vroed
  (0181) 45 22 53
 • ouderling, tweede scriba
  mevr. M. (Mieke) van den Engel-Euser
  (0181) 45 18 55
 • ouderling, notulist
  mevr. L. (Lianne) Monteny
  (06) 23 55 45 18
 • ouderling
  dhr. B. (Bas) van der Linden
  (06) 40 85 76 00
 • ouderling
  dhr. R. (Remco) van Meggelen
  (06) 26 41 47 19
 • ouderling
  mevr. M.M. (Mattanja) van Meggelen
  (06) 26 41 47 19
 • ouderling
  mevr. J.F. (Anneke) van der Pols-Lammers
  (0181) 45 25 49
 • ouderling
  dhr. L.H. (Leo) van der Wal
  (0181) 45 24 86
 • ouderling
  mevr. A. (Sjanie) de Leeuw van Weenen-Kweekel
 • Ouderlingen zijn gemeenteleden met een bestuurlijke taak. Zij zijn onder meer verantwoordelijk voor inhoud en organisatie van de eredienst en voor de bediening daarin van Woord en Sacrament. Ook hebben zij (samen met de predikant) de zorg over het pastoraat en zijn zij verantwoordelijk voor het functioneren van het gemeentewerk. Dat laatste betekent onder meer dat zij erop toezien dat alles binnen de kerk eerlijk en met orde gebeurt. Ook dragen zij, via de ouderling-kerkrentmeester, zorg voor de stoffelijke belangen van de kerk.

  Pastoraal, bestuurlijk, theologisch en missionair

  Ouderlingen hebben dus een veelomvattende functie, die in ieder geval vier facetten heeft: een pastorale taak in huisbezoek en ziekenbezoek, een bestuurlijke taak in de Kerkenraad, een theologische taak (ze houden toezicht op de leer) en een missionaire taak: ouderlingen hebben de opdracht evangelisatiewerk te verrichten en de contacten met buitenkerkelijken te zoeken en te verbeteren.

  We hebben in onze gemeente, functioneel gezien, drie typen ouderlingen:

  • Pastorale ouderlingen, die bij mensen uit hun wijk op bezoek gaan. Die bezoeken zijn meestal naar aanleiding van ziekte, geboorte of overlijden. Daarnaast proberen de ouderlingen (twee)jaarlijks bij ieder gemeentelid op huisbezoek te komen.
  • Jeugdouderlingen, die zich bezighouden met allerlei jeugdzaken.
  • Ouderlingen met een specifieke taak, zoals scriba, voorzitter Kerkenraad en voorzitter taakgroep.