Wat doet een ouderling

Ouderlingen zijn gemeenteleden met een bestuurlijke taak. Zij zijn onder meer verantwoordelijk voor inhoud en organisatie van de eredienst en voor de bediening daarin van Woord en Sacrament. Ook hebben zij (samen met de predikant) de zorg over het pastoraat en zijn zij verantwoordelijk voor het functioneren van het gemeentewerk. Dat laatste betekent onder meer dat zij erop toezien dat alles binnen de kerk eerlijk en met orde gebeurt. Ook dragen zij, via de ouderling-kerkrentmeester, zorg voor de stoffelijke belangen van de kerk.

Pastoraal, bestuurlijk, theologisch en missionair

Ouderlingen hebben dus een veelomvattende functie, die in ieder geval vier facetten heeft: een pastorale taak in huisbezoek en ziekenbezoek, een bestuurlijke taak in de Kerkenraad, een theologische taak (ze houden toezicht op de leer) en een missionaire taak: ouderlingen hebben de opdracht evangelisatiewerk te verrichten en de contacten met buitenkerkelijken te zoeken en te verbeteren.

We hebben in onze gemeente, functioneel gezien, drie typen ouderlingen:

  • Pastorale ouderlingen, die bij mensen uit hun wijk op bezoek gaan. Die bezoeken zijn meestal naar aanleiding van ziekte, geboorte of overlijden. Daarnaast proberen de ouderlingen (twee)jaarlijks bij ieder gemeentelid op huisbezoek te komen.
  • Jeugdouderlingen, die zich bezighouden met allerlei jeugdzaken.
  • Ouderlingen met een specifieke taak, zoals scriba, voorzitter Kerkenraad en voorzitter taakgroep.