Taakgroepen

 • Mensen zich thuis laten voelen tijdens de kerkdiensten. Dat ziet de Taakgroep Eredienst als een van haar belangrijkste taken. De taakgroep houdt zich bezig met de inhoud en vorm van de erediensten. Behalve bij de wekelijkse vieringen is de taakgroep betrokken bij de invulling van de diensten rond de Adventstijd, de Veertigdagentijd, de Paascyclus en de herdenking van overleden gemeenteleden. Ook organiseert de taakgroep de jaarlijkse Kerstnachtzangdienst. In de Erediensten­agenda staat wanneer welke diensten plaatsvinden.

  Wie en wat

  De taakgroep gaat over de verschillende onderdelen van de eredienst. Ook de mensen die bij de eredienst betrokken zijn, vallen eronder. Hieronder een overzicht van taken en betrokkenen:

  • gastheer / gastvrouw
  • het verzorgen van koffie, thee of frisdrank na bijzondere kerkdiensten
  • organisten, combo’s, begeleiders van het kinderlied
  • samensteller preekrooster
  • symbolische bloemschikking
  • beamerteam

  Symbolische bloemschikking

  Tijdens bijzondere kerkdiensten of op kerkelijke feestdagen wordt het podium in onze kerkgebouwen opgeluisterd met een symbolische bloemschikking. Ook deze schikkingen worden verzorgd door de Taakgroep Eredienst. De bloemen en planten, hun kleuren en de eventueel toegevoegde voorwerpen hebben allemaal een betekenis, die nauw verband houdt met de feestdag, de dienst en/of de verkondiging. De schikking vertelt dus in kleur en vorm het verhaal van die dag.

  Informatie
  • coördinator Taakgroep Eredienst
   Greet Vissers
   (06) 36 21 37 71
 • Een geloofsgemeenschap rondom onze Heiland Jezus Christus, midden in de wereld, door God geliefd en door Hem begenadigd. Daardoor toegerust om te getuigen, geïnspireerd door de Heilige Geest om zo gemeente te zijn met liefde voor de naaste. Dat is de visie van de Taakgroep Pastoraat.

  Uitgangspunten

  • Binnen de gemeente dient er ruimte te zijn voor elkaar om het geloof te beleven, onze naaste te respecteren en zich in te zetten voor elkaar dichtbij of ver weg.
  • Vanuit de liefde voor God en onze naaste elkaar aan te sporen onze relatie uit te bouwen, zowel horizontaal als verticaal.
  • De structuur dient open en dienend te zijn met een kerkenraad die het beleid bepaalt en stuurt op hoofdlijnen en een dagelijks bestuur dat bestuurt.
  • Communicatie is een verantwoordelijkheid van de gehele gemeente, het is tweerichtingsverkeer: het is brengen en halen.

  Wijkindeling

  De gemeente is ingedeeld in twee wijken, die als volgt zijn toebedeeld: wijk 1: kerkelijk werker Anneke Klavers-Bras, en wijk 2: dominee Gerard Wolfert. De predikant en de kerkelijk werker worden in de pastorale zorg bijgestaan door de ouderlingen en pastoraal medewerkers. Welke straten onder welke wijk vallen en wie je voor pastorale zorg kunt benaderen, staat in het document Wijkindeling (2023-2024).

  Informatie
  • ouderling
   Bas van der Linden
   (06) 40 85 76 00
  • predikant
   Gerard Wolfert
   (06) 82 79 96 89
  • ouderling
   Anneke van der Pols-Lammers
   (0181) 45 25 49
  • ouderling
   Leo van der Wal
   (0181) 45 24 86
  • ouderling
   Mattanja van Meggelen
   (06) 26 41 47 19
  • ouderling
   Remco van Meggelen
   (06) 26 41 47 19
  • ouderling, voorzitter Taakgroep Pastoraat
   Wim de Vroed
   (0181) 45 22 53
  • kerkelijk werker
   Anneke Klavers-Bras
   06 12 74 85 65
 • De Taakgroep Jongeren is verantwoordelijk voor het jeugd- en jongerenwerk binnen onze gemeente.

  Doelgroep: tot 25 jaar

  De doelgroep van de taakgroep zijn de jongeren van de Protestantse Gemeente van Zuidland, in de leeftijd van nul tot vijfentwintig jaar, die nog in het ouderlijk huis wonen of in het weekeinde thuis zijn. Voor verstandelijk gehandicapten maakt de taakgroep een uitzondering op de leeftijdsgrens.

  Werkgroepen

  De taakgroep heeft verschillende werkgroepen:

  • Follow Me (catechese)
  • Jongerengroep YFIF
  • Jongerendiensten
  • Jongerennevendienst (BlitzNL)
  • Kampweekend
  • Kindernevendienst (Blitz)
  • Oppasdienst
  • Together (dansgroep)
  • Vakantiebijbelclub (VBC)
  Informatie
  • ouderling, voorzitter Taakgroep Jongeren
   Peter Hoogstad
   (06) 20 60 76 02
 • De Taakgroep Evangelisatie heeft tot doel mensen in aanraking te brengen met het evangelie en evangeliebewust te maken. Dat gebeurt via getuigenis en dienst aan hen die het evangelie niet kennen of daarvan zijn vervreemd. Doel is zo veel mogelijk mensen te laten delen in het heil van Jezus Christus.

  Activiteiten

  Om haar doelstellingen te bereiken ontplooit de taakgroep een aantal activiteiten, waaronder:

  • Huis aan huis-evangelisatie
  • Organiseren van concerten met evangeliserend karakter (een keer per twee jaar)
  • Ouderendag
  • Paasstraatzang
  • Zuidland Zingt diensten
  • Volkskerstzang
  • Voorlichting en informatie over evangelisatiewerk

  Verder verzorgt zij de gratis huis-aan-huis verspreiding van het blad Leven Nu. Ook organiseert de taakgroep de jaarlijkse Schoenendoosactie i.s.m. de Taakgroep Jongeren.

  Informatie
  • voorzitter Taakgroep Evangelisatie
   Jaap Breeman
   (0181) 45 25 39